Департамент містобудування
та архітектури

Харківської обласної державної адміністрації

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(нова редакція)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
6 грудня 2016 року №572
 1. ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», входить до її складу і в межах Харківської області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.
  Департамент є правонаступником всіх прав та обов'язків управління містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації.
  Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації перейменовано з управління містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації відповідно до пункту 1 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 грудня 2012 року № 716 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 серпня 2012 року № 514».
 2. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіон).
  Департамент виконує функції органу охорони культурної спадщини Харківської обласної державної адміністрації по пам'ятках архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтним, науки і техніки.
 3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 4. Основними завданнями Департаменту є:
  забезпечення реалізації державної політики, директивних і нормативних положень у сфері містобудування, архітектури, охорони культурної спадщини та будівництва на території області;
  аналіз стану містобудування та будівництва на території області, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, підготовлення пропозицій до проектів обласного бюджету щодо фінансування регіональних програм житлового будівництва;
  організація роботи з реалізації державних та регіональних житлових програм будівництва доступного житла;
  координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду;
  координація діяльності суб'єктів господарювання у сфері будівництва щодо виконання будівельних робіт та введення житла в експлуатацію;
  організація роботи щодо ведення містобудівного кадастру шляхом реєстрації та обліку документів, необхідних для провадження містобудівної діяльності;
  впровадження наукових досягнень, сучасних технологій у галузі будівництва, розроблення економічного механізму їх реалізації;
  забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;
  організація в межах своїх повноважень охорони, реставрації та використання пам'яток архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних, науки і техніки.
 5. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:
  1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону та здійснює контроль за їх реалізацією;
  2. бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, охорони пам'яток та будівництва на території області, надає голові обласної державної адміністрації пропозиції з цих питань;
  3. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
  4. надає адміністративні послуги;
  5. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
  6. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах Харківської області та вживає заходів до усунення недоліків;
  7. готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку області та проектів місцевого бюджету, у тому числі щодо фінансування регіональних програм житлового будівництва, і подає їх на розгляд до обласної державної адміністрації;
  8. сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;
  9. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
  10. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
  11. розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
  12. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
  13. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;
  14. бере участь у підготовленні звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Харківської обласної ради;
  15. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;
  16. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
  17. бере участь у підготовленні проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
  18. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;
  19. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
  20. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
  21. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
  22. контролює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, діяльність виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та надає їм методичну допомогу з питань здійснення делегованих повноважень;
  23. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
  24. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
  25. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
  26. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
  27. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
  28. забезпечує захист персональних даних;
  29. бере участь у розробленні прогнозів розвитку області, міст і селищ, розміщення капітального будівництва;
  30. допомагає в проведенні інвестиційної політики у сфері будівництва;
  31. здійснює заходи, спрямовані на реалізацію державних і регіональних житлових програм будівництва доступного житла;
  32. сприяє розвитку будівельних організацій усіх форм власності;
  33. сприяє впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;
  34. здійснює заходи, спрямовані на реалізацію своїх повноважень у сфері будівництва, замовниками, будівельними організаціями, промисловими об'єднаннями і підприємствами будівельної індустрії, науковими і проектними організаціями, незалежно від їх підпорядкування і форм власності;
  35. вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері будівництва;
  36. здійснює державний контроль за діяльністю забудовників, пов'язаною із залученням коштів фізичних та юридичних осіб;
  37. розглядає у випадках, установлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до обласної державної адміністрації висновки з цих питань щодо можливості провадження на них запланованої містобудівної діяльності;
  38. проводить роботу з підготовлення рішень щодо планування території на регіональному рівні;
  39. організовує розроблення і забезпечує подання на затвердження до обласної ради містобудівних програм;
  40. проводить роботу з підготовлення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території області;
  41. здійснює моніторинг:
   реалізації схеми планування території області;
   стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;
   забудови та іншого використання територій;
  42. надає державні вимоги щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;
  43. забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;
  44. сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області;
  45. розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів і готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;
  46. здійснює розгляд містобудівної документації для районів та населених пунктів на території області;
  47. надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;
  48. надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
  49. розглядає проекти найважливіших об’єктів архітектури, а також тих, що фінансуються за рахунок державного бюджету;
  50. бере участь у підготовленні пропозицій щодо віднесення територій та об'єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, визначення інших територій, що підлягають особливій охороні;
  51. координує діяльність суб'єктів містобудівного кадастру, які забезпечують виробництво, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;
  52. організовує створення та оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань; проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок в натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг; здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва (крім міст обласного значення);
  53. організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на обласному та районному рівнях, рівні обласного центру та міст обласного значення, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій і коригування топографо-геодезичних, картографічних та інших матеріалів, створення архіву цих матеріалів;
  54. сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;
  55. підтверджує на актуальність топографо-геодезичної основи для розроблення генеральних планів населених пунктів;
  56. забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо- геодезичних матеріалів;
  57. бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб (крім міст обласного значення);
  58. створює і веде архів містобудівної документації та матеріалів містобудівного кадастру;
  59. організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів (крім міст обласного значення);
  60. розглядає інвестиційні містобудівні програми, бізнес-плани розвитку окремих підприємств і територій (крім міст обласного значення), готує висновки з цих питань для обласної та районних державних адміністрацій;
  61. сприяє впровадженню у проекти об'єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження; здійсненню структурної перебудови і переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;
  62. бере участь у підготовленні пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області, у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня;
  63. сприяє узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;
  64. проводить роботу з підготовлення пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, у разі відсутності адміністративного району;
  65. здійснює координаційну діяльність:
   уповноважених органів містобудування та архітектури районних державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення з питань планування та забудови територій на місцевому рівні, методичне і нормативне забезпечення їх роботи;
   суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;
   підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;
  66. співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів містобудування та проведених самочинних робіт на об'єктах культурної спадщини;
  67. сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;
  68. інформує населення через засоби масової інформації про містобудівні програми розвитку області та про плани розміщення найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;
  69. забезпечує ведення обліку та в межах своїх повноважень охорону, контроль за реставрацією та використанням пам'яток архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних, науки і техніки;
  70. погоджує дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон пам'яток архітектури та містобудування місцевого значення;
  71. організовує роботу щодо визначення та затвердження зон охорони пам'яток архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних, науки і техніки місцевого значення;
  72. установлює режим використання пам'яток архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних, науки і техніки місцевого значення, їх територій, зон охорони;
  73. організовує розроблення та погодження відповідних програм охорони пам'яток архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних, науки і техніки місцевого значення;
  74. погоджує відповідні програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних, науки і техніки місцевого значення, їх територій і зон охорони;
  75. погоджує науково-проектну документацію на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних, науки і техніки місцевого значення;
  76. погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;
  77. надає дозвіл (погодження) на проведення робіт на пам'ятках архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних, науки і техніки місцевого значення;
  78. здійснює функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток архітектури, містобудування, садово- паркового мистецтва, ландшафтних, науки і техніки та інші заходи стосовно охорони і популяризації культурної спадщини;
  79. укладає охоронні договори на пам'ятки архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних, науки і техніки в установленому законодавством порядку;
  80. укладає попередні договори про укладення в майбутньому охоронних договорів на пам'ятки архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних, науки і техніки місцевого значення;
  81. погоджує відчуження або передачу пам'яток архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних, науки і техніки місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління, реалізує право їх привілеєвої купівлі;
  82. надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері охорони пам'яток архітектури, містобудування, садово- паркового мистецтва, ландшафтних, науки і техніки;
  83. надає пропозиції до центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України та занесення об'єктів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України або внесення змін до нього;
  84. інформує центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних, науки і техніки, що знаходяться на території області;
  85. забезпечує в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах інших територій;
  86. здійснює інші передбачені законом повноваження.
 6. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
  1. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
  2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);
  3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідній галузі;
  4. користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
  5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;
  6. подавати до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил;
  7. отримувати частину плати за оренду будівель, що має на балансі, у порядку та розмірі, визначених чинним законодавством.
 7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 8. Департамент очолює директор - головний архітектор області, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації у порядку, встановленому чинним законодавством України про державну службу, за погодженням з Мінрегіоном.
  Директор Департаменту відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність» за посадою є головним архітектором області, а також головою архітектурно-містобудівної ради.
  У межах закону директор Департаменту може здійснювати творчу діяльність, пов'язану з розробленням містобудівної документації відповідної території, проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території його адміністративної діяльності.
 9. Директор Департаменту:
  1. здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;
  2. подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Департамент;
  3. затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, розподіляє обов'язки між заступниками директора Департаменту, керівниками структурних підрозділів Департаменту та визначає ступінь їх відповідальності;
  4. затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;
  5. призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
  6. призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством, працівників Департаменту, які не належать до категорії державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
  7. планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;
  8. вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
  9. звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;
  10. може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;
  11. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;
  12. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
  13. представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;
  14. укладає договори, видає довіреності;
  15. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
   Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін'юсту;
  16. подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту, в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників, та несе персональну відповідальність за їх цільове використання;
  17. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;
  18. здійснює добір кадрів;
  19. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;
  20. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
  21. забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
  22. погоджує призначення на посади і звільнення з посад начальників відділів містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районних державних адміністрацій;
  23. має право скасовувати накази начальників відділів містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районних державних адміністрацій, що суперечать законодавству України та актам органів виконавчої влади вищого рівня, бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються компетенції Департаменту;
  24. здійснює інші повноваження, визначені законом.
 10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Мінрегіону, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Мінрегіоном.
 11. Директор Департаменту має двох заступників.
  На період відсутності директора Департаменту його обов'язки виконує заступник директора Департаменту - начальник архітектурно-будівельного управління, а у разі відсутності останнього - заступник директора Департаменту - начальник управління містобудування.
  У разі відсутності директора Департаменту, заступників директора Департаменту - виконання обов'язків директора Департаменту покладається на іншу особу в установленому порядку.
 12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в Департаменті утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників (за посадою), інших відповідальних працівників Департаменту.
  До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, виконавчих органів місцевих рад, інших установ та організацій.
  Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.
  Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.
 13. З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при Департаменті відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівну раду, затвердженого наказом Мінрегіону, утворюється архітектурно-містобудівна рада як дорадчий орган, що діє на громадських засадах, та можуть утворюватися науково-технічна і художня ради.
  Положення про них затверджуються головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.
 14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 15. Департамент є бюджетною установою та не має на меті одержання прибутку.
 16. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту.
 17. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи і бланки.
 18. Департаменту забороняється здійснювати розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників.
 19. У разі припинення діяльності Департаменту (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Департаменту передаються одній або кільком бюджетним установам або зараховується до доходу бюджету.
 20. Доходи (прибутки) Департаменту використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації завдань та функцій, визначених цим Положенням.Директор  Департаменту  містобудування  та  архітектури
Харківської  обласної  державної адміністрації, 
головний
архітектор  області

М.С. Рабінович

Гаряча лінія департаменту
+38 (057) 700-36-48

Січень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6