Департамент містобудування
та архітектури

Містобудування

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо використання Схеми планування території Харківської області

1. Соціальні, економічні та екологічні результати
реалізації Схеми

В сучасних умовах значно зростає роль територіального фактору у вирішенні стратегічних завдань соціально - економічного поступу країни. Це пов’язано, зокрема, з необхідністю підвищення ефективності використання основного національного багатства - землі, яка є не тільки головним засобом сільськогосподарського виробництва, але й просторовим базисом розселення та усіх видів економічної діяльності.
Тому підвищується роль містобудівної документації. Особливе значення має розроблена Схема планування території Харківської області (далі – Схема), яка встановлює державні та регіональні пріоритети щодо раціональних видів використання території області. Це має забезпечити формування вихідної бази для екологічно та соціально зорієнтованого прогнозування розбудови національної економіки, вдосконалення її галузевих і територіальних пропорцій, реалізації державної регіональної політики, забезпечення сталого розвитку населених пунктів, розбудови мережі об’єктів природно - заповідного фонду, курортів та зон масового відпочинку, визначення проблемних ареалів, завдань та механізмів їх розвитку, обґрунтування змісту та черговості необхідних заходів щодо екологічної реабілітації територій, розміщення та проектування об‘єктів міжнародної та загальнодержавної інженерно - транспортної інфраструктури тощо.
Оскільки в Схемі планування визначені режими та напрямки розвитку територій і населених пунктів, виявлені протиріччя в територіально - планувальному розвитку регіону та обґрунтовані заходи щодо їх подолання, її вирішення визначають зміст стратегічної та оперативної діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Всім цим зумовлена багатоаспектна ефективність реалізації Схеми планування території області, яка має забезпечити:

 • в економічній сфері - підвищення ефективності суспільного виробництва завдяки більш раціональному використанню потенціалу територій, їх демографічних, природних та економічних ресурсів, поселенської мережі тощо.
 • в соціальній сфері - створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, усунення суттєвих регіональних відмінностей в умовах життя, забезпечення рівнодоступності всіх громадян до закладів соціально - культурного обслуговування та інших ресурсів людського розвитку, охорону та раціональне використання історико - культурної спадщини;

Демографічний розвиток Харківщини враховує можливе економічне зростання, активне проведення заходів демографічної політики на державному та регіональному рівнях, посилення уваги владних структур до збереження і відтворення якості населення, реальне покращення якості та доступності медичних послуг, зокрема в сільській місцевості, формування дбайливого ставлення до себе та свого оточення у кожної особи. Ефективна реалізація зазначених напрямів державної соціально-економічної політики сприятиме стійкому зростанню народжуваності і забезпечить реалізацію оптимістичного прогнозу населення області та його вікової структури.
Вдосконалення просторової організації мережі розселення шляхом формування впорядкованих територіальних сполучень населених пунктів, що розвиваються у єдиних системах розселення міських і сільських жителів та об’єднуються сталими соціальними і виробничими взаємозв’язками та відповідними структурами управління. В схемі визначені центри та підцентри системи розселення всіх ієрархічних рівнів: міжобласна, обласна, міжрайонна та районна системи розселення. Це сприятиме забезпеченню населення послугами які задовольняють його найнагальніші потреби в навчанні, вихованні дітей, догляді за людьми похилого віку та інвалідами, охороні здоров’я, закладах культури, фізкультури і спорту, торгівлі, побутовому та комунальному обслуговуванні, зв’язку. Задоволення потреб населення у послугах унікального попиту, відповідно до рішень Схеми планування території області, здійснюватиметься у місті Харкові як центрі міжобласної та обласної системи розселення та в центрах міжрайонних систем розселення. Періодичні послуги задовольнятимуться в центрах (усі центри адміністративних районів області) та підцентрах районних систем розселення. Повсякденні послуги мають надаватися у кожному населеному пункті.

 • в екологічній сфері - охорону та збагачення довкілля, раціональне природокористування, забезпечення техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини шляхом, обґрунтування екологічно-припустимих рівнів та режимів використання території;

Усунення екологічних наслідків життєдіяльності людини (звалища побутових відходів) вирішується шляхом будівництва сміттєпереробних підприємств. Їх розміщення створює додатковий економічний ефект: нові робочі місця, доходи до бюджету, поліпшення інженерної та соціальної інфраструктури території.
Завдяки цьому реалізація Схеми планування території області має стати складовою частиною діяльності щодо забезпечення екологічної рівноваги, соціальної стабільності, національної безпеки країни.

2. Пропозиції щодо етапів та механізму забезпечення реалізації Схеми

Етапи реалізації
Виходячи з мети та завдань Схеми, встановлена необхідність безперервності процесів її оновлення та реалізації, яка складається з наступних етапів:

 • на першому етапі (до 2015 р.) вдосконалюються необхідні організаційні, інформаційні засади регулювання процесами використання території області, започатковується моніторинг цих процесів та здійснюються першочергові заходи щодо планування території, які забезпечуватимуть найбільший екологічний, соціальний та економічний ефект (зокрема, екологічна та соціальна реабілітація найбільш проблемних територій, модернізація існуючої промислової, інженерно-транспортної мережі тощо);
 • на другому етапі (орієнтовно 2016–2031 роки) реалізуються інші рішення проекту Схеми.

Механізми забезпечення реалізації Схеми
Концептуальні вирішення планування та використання території області, повинні забезпечуватися шляхом цілеспрямованої діяльності обласної та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які мають використовувати матеріали Схеми при:

 • визначенні основних завдань проектів і програм соціально-економічного розвитку, програм охорони земель, охорони здоров‘я населення, охорони довкілля, розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, формування національної екологічної мережі, розвитку курортів і туризму, збереження історико-культурної спадщини;
 • додержанні державних вимог для розроблення проектів планування території адміністративних районів, прикордонних територій, генеральних планів населених пунктів області;
 • розробленні заходів щодо наукового, проектного, інформаційного, фінансового, організаційного забезпечення впровадження Схеми.

Наукове забезпечення
З метою наукового забезпечення заходів з регулювання використання території Харківської області необхідно передбачити проведення фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на розроблення рекомендацій і методів реалізації Схеми, у тому числі проведення моніторингу та оцінки стану використання території, організацію ведення кадастрів містобудівних об‘єктів на регіональному рівні.
До найважливіших з них віднесені розробка та впровадження наукової моделі інформаційної бази містобудування та організації моніторингу реалізації Схеми, регіональних програм розвитку проблемних територій, розвитку малих міст, стабілізації та розвитку сільської мережі розселення, визначення стану прогнозування природно-техногенної безпеки регіону, методів регулювання міського землекористування та вдосконалення його структури у ринкових умовах, еколого-містобудівної реабілітації старопромислових депресивних районів і міст, проведення територіально-екологічної регламентації екологічно небезпечних видів діяльності та районування на їх основі території області, взаємоузгодженого територіально - планувального розвитку прикордонних територій, методичних рекомендацій щодо оптимального трасування інженерної, транспортної мережі (коридорів) та їх облаштування на територіях природно-заповідного, лісового фонду, впровадження вирішень Схеми при розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях.

Проектне забезпечення
З метою проектного забезпечення реалізації рішень Схеми передбачається розроблення містобудівної документації та галузевих схем: схем планування території адміністративних районів, схем планування територій сільських рад, генеральних планів населених пунктів області, детальних планів територій, схеми планування транскордонних природоохоронних територій міжнародного значення, проектів встановлення меж територій природно-заповідного фонду, тощо.
Крім того, рекомендується розроблення схем планування територій міських агломерацій.

 Інформаційне забезпечення
З метою інформаційного забезпечення реалізації вирішень Схеми пропонується створення геоінформаційного центру, завданням якого буде ведення єдиної геоінформаційної системи та бази даних по області для подальшого розроблення, впровадження моніторингу, оновлення, реалізації схеми планування території області, електронної бази даних по малих містах, селищах та селах, розробка та реалізація програми заходів з інвентаризації та систематизації земель у приміських зонах міст з метою забезпечення їх перспективного розвитку.

Фінансове забезпечення
Фінансування комплексу заходів, передбачених Схемою, здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету України, обласного та місцевих бюджетів, а також із залученням інших джерел.

Організаційне забезпечення
Організаційне забезпечення реалізації Схеми здійснюватиме спеціально уповноважений орган виконавчої влади Харківської обласної державної адміністрації – управління містобудування та архітектури, до відання якого мають бути віднесені питання планування, регулювання забудови та іншого використання територій області. На нього також покладається контроль за реалізацією Схеми. Орган, що забезпечує організацію виконання Схеми, щорічно має представляти Харківській обласній раді звіти та необхідну інформацію про хід виконання завдань Схеми.
Харківська обласна рада на підставі наданої інформації повинна здійснювати коригування програмних завдань, їх змісту та обсягів фінансування.
Для координації діяльності обласної і місцевих органів виконавчої влади, які мають забезпечувати реалізацію Схеми, бажано створити дорадчий орган - обласну координаційну раду, до складу якої включаються посадові особи цих органів, а також представники громадських організацій, провідні вчені.
На координаційну раду покладаються також функції щодо:

 • обговорення проблемних питань з реалізації Схеми;
 • розроблення пропозицій щодо необхідного наукового, фінансового, проектного, організаційного забезпечення цієї реалізації;
 • підготовки у разі потреби пропозицій до внесення змін до Схеми, які можуть здійснюватися за результатами моніторингу один раз в чотири роки.

3. Склад і зміст проекту Схеми

В основу розроблення Схеми покладено основний містобудівний документ національного рівня – Закони України «Про Генеральну схему планування території України» та «Про планування і забудову територій», на сьогодні скасований з набуттям чинності Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
На підставі Схеми планування території Харківської області розробляються Схеми планування територій районів відповідно до Державних будівельних норм України (ДБН Б.1.1-6:2007) та наступні стадії містобудівної документації:

 • Схеми планування територій на місцевому рівні (сільських рад) згідно з ДБН Б.1.1-7:2007;
 • генеральні плани населених пунктів (згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»);
 • детальні плани територій;
  що затверджуються відповідними радами.

Схема розроблена Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» згідно з рішенням ХХХVI сесії IV скликання Харківської обласної ради на замовлення управління містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації.
Розроблена Схема є актуальною тим, що останній планувальний документ обласного рівня був розроблений і затверджений у середині 70-х років минулого століття у державі, яка вже не існує. Крім цього, необхідність такого документу викликана змінами, що відбулися у соціально-економічній сфері суспільного розвитку та законодавства України.
Схему затверджено рішенням ІІІ сесії VІ скликання Харківської обласної ради від 23 грудня 2010 року №30-VІ.

Гаряча лінія департаменту
+38 (057) 700-36-48

Січень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6